Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

14 bất động sản.
82 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86 m2
68 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 180.4 m2
46 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 88 m2
26 tỷ
58 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
26 tỷ
9 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2.5 tỷ
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 33.3 m2
11 tỷ
90 tỷ
18 triệu
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
25 tỷ
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 268 m2
5 tỷ
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 119.7 m2