Sàn giao dịch tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

44 bất động sản.
235 Triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 156 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
430 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
380 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
1.45 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
750 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
450 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
460 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
16 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 160 m2
420 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
750 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
460 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
2.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
1.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
540 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
720 triẹu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 28 m2
460 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2