Sàn giao dịch tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

56 bất động sản.
235 Triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 156 m2
580 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 37 m2
570 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
270 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 12 m2
450 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 28 m2
1.8 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 200 m2
275 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
4.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
490 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
390 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 84 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
430 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
380 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
1.45 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
750 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
450 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
460 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2