Sàn giao dịch tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

85 bất động sản.
12 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 42 m2
135 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 399 m2
21.3 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
39 tỷ
28.5 tỷ
25.5 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52.5 m2
50 tỷ
38 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
13.5 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 122 m2
40 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
40 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
13.9 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 126 m2
272 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 790 m2
17.5 tỷ
6.8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
3.9 tỷ
12.7 tỷ
85 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 350 m2
13 tỷ 800 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
Thương lượng