Sàn giao dịch

29 bất động sản.
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 106 m2
8,517 Tỷ
1.795 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
5.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 240 m2
4,65 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77,5 m2
2,2tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
2,3tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 147 m2
7,8tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 191 m2
1,3tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
13.2tỷ
2,980tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
7,6tỷ
6,2tỷ

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 320 m2
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
5,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
2,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2