Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

16 bất động sản.
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
5,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
2,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2,9 tỷ
1,8 tỷ
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
2,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
2,1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2
2,15 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
3,7 tỷ
2,6 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2